OTTO'S TEXTS

 

Laszlo Otto's Texts


Laszlo Otto's Texts in Hungarian

 

A »Kezdet-Geometria« 

 

A »Kezdet-Geometria« egy összefoglaló megjelölés egy olyan geometriára, amely leginkább a szakrális-geometria körében megfogalmazott ismertetőjegyekkel rokon. Ezzel való külső formai és benső tartalmi hasonlóságai, illetve némelykor különbözőségei is vannak. Fontos kitétel, hogy művészeti irányultsága keretében a spiritualitás lényeges szempont, és alapvetően nem egy természettudományos jellegű kutatás körében határozható meg, de bizonyos pontokon ehhez is kapcsolódhat. 

Ez egy olyan művészet, amely az emberrel foglalkozik, mégpedig olyan formában, hogy az életének és a létének legalapvetőbb kérdéseire kérdezz rá, és ezekre válaszokat ad, a kifejezhetőség és szimbolikus utalás határáig. A művészeti nyelv lehetőségei által ösztönzést ad további gondolkozásra és elmélkedésre. Összességében szellemet és lelket felemelően szeretne hatást gyakorolni az emberre.

A kifejezés megválasztása egy olyan metafizikai szellemi orientáció keretében jött létre, amelyben a létre vonatkozó legelvontabb, de még éppen kifejezhető megállapítások tehetők. Itt beszélnek Kezdettelenről, Kezdetről, Eredetről, mint a fokozatokon keresztül kibontakozó lét, létezés eredőiről. Az ember számára az Eredet illetve az eredet-tudat megtalálása egy transzcendens kutatás. A »Kezdet« bizonyult a legkedvezőbb, lényegibb szónak a geometriával történő összevonáskor, mivel az Eredet kérdésköre az időbeli »Kezdet« (Arkhé) értése által valósulhat meg, amely összeköt a megragadhatatlan, nem-megnyilvánuló, időtlen »Kezdettelen«-nel. Ugyanis a görög 'arkhé' és latin 'principium' szó egyben kezdetet és elvet is jelentenek, így fontosabb az összetettebb értelmű »Kezdet« szó mint az »Eredet« (ami inkább a „származásra” vonatkozik). A »Kezdet« értelmi-szellemi köre metafizikai, vagyis a létesülteken túlira utaló, de másrészről a létesültekre is vonatkozik, az »Eredet« kibomló jelenségeire. 

A »Kezdet-Geometria« gondolkozási bázisa a legfőbb lét-kérdések vizsgálatának köréből indul ki, azonban az intellektuális-szellemi tartalmakat a művészet kifejező ereje által láttatja, analogikus és szimbolikus formában. Ezek a geometrikus struktúrák és kép-világok a képzőművészet eszközeivel kerülnek megjelenítésre, leginkább a festészet és grafika műfajában. Általános és fő jellemzője a középpontból egymásból-következően és összetetten kibontakozó mértani alakzatok rendszere, rendje. A geometriájának minősége kiterjeszthető: az organikusan kozmikus vagy kozmometrikus. 

A keleti kultúrák mandaláinak és a yantráinak képi világával is rokon, illetve végső spirituális céljait tekintve is hasonló a célja. Azonban szellemi bázisa nem kapcsolódik szorosan valamely keleti szellemi áramlathoz, iskolához, így a különbözőségek is nagy mértékben megállapíthatók. A »Kezdet-geometria« sajátos, de mégis messzemenően univerzális, kozmikusan-sokoldalú szellemi alapokon áll, amely tekintettel van mind a nyugati, mind a keleti magasrendű hagyományokra. 

A »Kezdet-Geometria« transzcenzionális művészet, vagyis önmagán túlmutató. 

 

Ottó László

Pécs, 2016. március


 

Miről szól a Kezdet-Geometria?

 

A Kezdet-Geometria az Eredethez, majd még tovább a Kezdethez, és az azon túli Kezdettelenhez visz.

A kimondhatatlan és elképzelhetetlen Kezdettelen a Kezdeten, majd utána az Eredeten keresztül bontakozik ki. A Kezdettelen Isten örökkévalóságának centruma, a Kezdet eredője, forrása.

Az Erdetet feltárása a Kezdetre utal, majd utána a Kezdettelenre.

Az Erdetet kutatásával érthetővé kezd válni az Arkhé vagy a Princípium, a Kezdet-Elv, amely az időtlen Kezdettelen esszenciája. Ami kezdésben van az egyben „uralomban van” is: kialakító rendteremtő erő.

A Kezdet-Geometria Őskép-megidéző.

Kezdésben lenni az Őskép által, a Kezdet-Elv szerint látni, tudni és szemlélni. 

Az Őskép igazság-feltáró. Igazságban élni, annyi mint a Kezdet-Elv szerint élni. 

Alétheia, jelentésében mint »igazság« és mint »nem-feledés« is. Nem feledése a Kezdetnek. 

Az ember a feledés állapotában van: elfeledte az Igazságot, a Valóságot, az Urát.

Kezdet-Geometria segít a feledésből az emlékezés állapotába visszajutni.

A kép szemlélése egyfajta szertartás: az emélkezés művészetét invokálja. 

A Kezdet-Geometria mint a nem-feledés geometriája és mint az emélkezés művészete.

A Kezdet-Geometria szemlélése által egyfajta emlékezést valósíthatunk meg. Az emlékezés mélyülése mentén isteni valóságunkba juthatunk, felismerhetjük isteni eredetünket.

A Kezdet-Geometria olyan szakrális geometria, amely isten-emlékeztető, emlékeztet Istenre, Isten jelenlétét tudatosíthatja.

A Kezdet-Geometria Isten lakhelye – ennek szimbolikus formái geometrikusak. 

A Kezdet-geometriának szemlélése, az ebben való elmélyedés egyszerre emberi és isteni tett. Az isteni hívja az embert és az ugyanúgy az ember is hívja az istenit. Vagy másképpen is mondva: a magamban lévő magasabbrendű hívja, emeli az alacsonyabbat és az emelkedik, ráhagyatkozva a magasabbikra.

A Kezdet-Geometria segítő támaszt az ember számára, amikor szemlélése által felbukkan az istenire való emlékezés az emberben, vagyis amikor Isten hívja emlékezésre az embert.

A Kezdet-Geometria megszólító féllé válik, a feledést feloldja, beletaszít az emlékezés mélységeibe.

A Kezdet-Geometria önemlékezés: emlékszem önnön benső lényemre, legbenső isteni mivoltomra. Isten neve felragyog.

A Kezdet-Geometria analógiákon és szimbólumokon keresztül hat a tudatosságra, egyfajta őskép, de méginkább Önnön-ősképem megidézője. A megidézés az emlékezés elmélyítésére ösztönöz. 

A geometrikus ősképek esszenciák, a tudatosságnak a sűrítményei, amelyek az emberre, az életre, a létre, az Istenre vonatkoznak – analogikusan és szimbolikusan. Az origo körül szerveződő organikusan rendezett formavilág segítője a szellemi emelkedésnek. A tudatosság által a tudat centrumába juthatunk, és ez a középpont egyben a lét centruma is.

A Khaos-ból mint ős-potencialitásból kibontakozó világok a „geometria” által épülnek ki, míg más megközelítésben ez inkább kozmometria, de az általánosan ismert néven ez az univerzális struktúra a »geometria«. A geometria a Gaia Mértéke szerinti struktúra, amely az ember számára felfogható rendszer.

Hogyan szól a Kezdet-Geometria az emberhez?

A Kezdet-Geometria univerzális formában kerül megjelenítésre. Az emberi szemlélésre és spirituális-emlékezésre alkalmasabb képi világ megválasztása függhet a mindenkori helyi sajátosságoktól. Lehet ehhez viszonyulóan is megalkotni a Kezdet-Geometria képeit, azonban univerzalitásra való törekvés valójában széleskörűen akar megszólítóerőt biztosítani az emberek számára. 

A létezésnek, a létnek egyetlen egy Princípiuma van: a végső feltárásban megmutatkozik, hogy a kezdetek kezdetén egyetlen egy Metafizikai-Tradíció volt. Ez az idők folyamán más és más formát öltött. Így a jól megválasztott geometrikus képi világok egy univerzális lényeg felé mutathatnak, és ezek a különböző hagyományokkal rendelkezők számára is érthető lehet.

 

Ottó László

 

Pécs, 2016. március

 


 

A »Kezdet-Geometria« (2. – rövidebb változat)

 

A »Kezdet-Geometria« megalkotása az egyetlen Kezdettel, a létet meghatározó egyetlen Elvvel való kapcsolódás jegyében jön létre (Arkhē, Principium). 

A megalkotott mű Origo-metrum: a 'Kezdőpont-mérték'.

Ez a képi világ Yantrának nevezhető. 

A Yantra olyan szimbolikus geometrikus kép, amely a spirituális tudatosságot támogatja. 

A transzcendencia univerzumában ajtókat nyithat a szellemi emelkedés hierarchikus fokozatai mentén.

A Yantra-origo-metrum képek szimbolikus-analogikus formációkat láttatnak a centrumból való kibontakozás, és a centrumba való eljutás vonatkozásában.

 

Ottó László

 

Pécs, 2016. április 10.